1396/01/31 12:54
برگزاري جلسه هيات اجرايي
به منظور تعیین شعب برگزاری دوازدهمین دوره اتخابات ریاست جمهوری وپنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر وروستا جلسه ای راس ساعت 10/30 در محل بخشداری زالیان با حضوراکبری بخشدار ورئیس حوزه انتخابییه بخش زالیان واعضای هیات های نظارت برانتخابات تشکیل گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved